Prawo a natura

Kiedy późną jesienią temperatura na zewnątrz coraz bardziej się obniża, możemy zacząć przygotowywać się na pierwsze opady śniegu. Pojawienie się białego puchu często wprawia w zakłopotanie wielu posiadaczy posesji. Jego przyczyną są wątpliwości dotyczące obowiązku odśnieżania. Kwestię tę regulują odpowiednie rozporządzenia, którymi zapoznać się powinien każdy właściciel nieruchomości.

 

Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku (art. 5 ust. 1 pkt 4) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników biegnących wzdłuż posesji, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek odśnieżania zostaje natomiast zdjęty w sytuacji, gdy posesja sąsiaduje z chodnikiem, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, a także w przypadku, kiedy ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni. Wówczas obowiązek przejmuje gmina.

 

 

Co w przypadku, gdy droga sąsiadująca z naszą posesją nie posiada chodnika? W takiej sytuacji obowiązek odśnieżania również nas nie omija. Pomimo że chodnik nie istnieje, to pas biegnący przy krawędzi drogi uznać należy za ciąg pieszy, który musimy uprzątnąć ze śniegu i lodu tak, by umożliwiał bezpieczne przemieszczanie się.

 

Analizując treść ustawy o obowiązku utrzymania czystości i porządku w gminach, należy zwrócić uwagę na to, jak definiowany jest właściciel nieruchomości. Według odrębnego przepisu za właściciela nieruchomości uważa się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu (np. wspólnoty mieszkaniowe), a także inne podmioty władające nieruchomością. Warto przy tym pamiętać, że konieczność odśnieżania chodnika położonego przy naszej działce jest niezależna od tego, czy rzeczywiście użytkujemy ją i zamieszkujemy. Nawet, jeśli nasza posesja jest niezabudowana i w ogóle z niej nie korzystamy, mamy obowiązek dopilnować, aby chodnik, z którym graniczy był uprzątnięty.

 

 

Nie należy lekceważyć i zaniechać nałożonego na nas obowiązku związanego z odśnieżeniem chodnika. Za jego niedopełnienie grożą nam dosyć poważne sankcje. Niezastosowanie się do przepisów stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny do 1500 zł lub naganą, zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń. Dodatkowo, w sytuacji wypadku mającego miejsce na nieodśnieżonym chodniku przylegającym do terenu naszej działki, który spowoduje uszczerbek na zdrowiu, poszkodowana osoba ma prawo domagać się odszkodowania od właściciela posesji. Wówczas, na mocy kodeksu karnego, zostajemy obarczeni winą za zdarzenie i spada na nas obowiązek zadośćuczynienia. Jednak niekiedy nawet uprzątnięcie chodnika nie gwarantuje, że nikt nie pośliźnie się na sąsiadującym chodniku. Aby ustrzec się przed konsekwencjami, można wykupić ubezpieczenie OC nieruchomości. Taka polisa wyniesie nas jedynie kilkadziesiąt złotych rocznie, a w razie potrzeby pokryje ewentualne koszty odszkodowania.

 

Wiele kwestii związanych z obowiązkiem odśnieżania chodników wywołuje wątpliwości, ponieważ ustawa nie wyjaśnia pewnych szczegółów, więc nie zawsze wiadomo, w jaki sposób odczytywać treść przepisu. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim sposobu, w jaki należy odśnieżać chodnik, gdzie składować uprzątnięty śnieg i co zrobić, kiedy niemożliwe jest całkowite usunięcie lodu pokrywającego chodnik.

 

Eksperci uważają, że w praktyce powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem i interpretować ustawę funkcjonalnie. Przy odśnieżaniu chodnika musimy zwrócić uwagę na to, by uprzątnięty śnieg umieścić w takim miejscu, aby piesi mieli możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się. Odgarnięty śnieg możemy składować na jednej części chodnika, ale musimy pozostawić tyle miejsca, aby zalegające zaspy nie utrudniały bezpiecznego przemieszczania się. Odgarnięty śnieg nie może też znaleźć się na ulicy.

 

 

Rozporządzenie nakazuje nam oczyścić chodnik ze śniegu i lodu tak, aby doprowadzić go do stanu pierwotnego. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, na przykład, kiedy na nawierzchni zalega warstwa lodu, której nie sposób usunąć ze względu na długotrwale utrzymujące się ujemne temperatury. W takiej sytuacji właściciel sąsiadującej z chodnikiem działki ma obowiązek podjąć działania, które maksymalnie zwiększą bezpieczeństwo poruszania się w danym miejscu. W tym celu należy na przykład posypać chodnik piaskiem.

 

Właściciele nieruchomości są również zobowiązani do odśnieżania dachu, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Kwestię tę reguluje art. 61 prawa budowlanego, w myśl którego powinniśmy usunąć zalegający na dachu śnieg w sytuacji, gdy jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo podczas użytkowania budynku, zwłaszcza, jeśli chodzi o obiekty publiczne (sklepy, usługi, restauracje itp.).

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i użytkownikom budynków jest niezwykle istotną sprawą zwłaszcza zimą, kiedy łatwo ucierpieć na przykład podczas zwykłego spaceru po śliskiej nawierzchni, dlatego tej zimy zadbajmy o stan chodników przylegających do naszych działek.

Kiedy późną jesienią temperatura na zewnątrz coraz bardziej się obniża, możemy zacząć przygotowywać się na pierwsze opady śniegu. Pojawienie się białego puchu często wprawia w zakłopotanie wielu posiadaczy posesji. Jego przyczyną są wątpliwości dotyczące obowiązku odśnieżania. Kwestię tę regulują odpowiednie rozporządzenia, którymi zapoznać się powinien każdy właściciel nieruchomości.

 

Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku (art. 5 ust. 1 pkt 4) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników biegnących wzdłuż posesji, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek odśnieżania zostaje natomiast zdjęty w sytuacji, gdy posesja sąsiaduje z chodnikiem, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, a także w przypadku, kiedy ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni. Wówczas obowiązek przejmuje gmina.

Co w przypadku, gdy droga sąsiadująca z naszą posesją nie posiada chodnika? W takiej sytuacji obowiązek odśnieżania również nas nie omija. Pomimo że chodnik nie istnieje, to pas biegnący przy krawędzi drogi uznać należy za ciąg pieszy, który musimy uprzątnąć ze śniegu i lodu tak, by umożliwiał bezpieczne przemieszczanie się.

Analizując treść ustawy o obowiązku utrzymania czystości i porządku w gminach, należy zwrócić uwagę na to, jak definiowany jest właściciel nieruchomości. Według odrębnego przepisu za właściciela nieruchomości uważa się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu (np. wspólnoty mieszkaniowe), a także inne podmioty władające nieruchomością. Warto przy tym pamiętać, że konieczność odśnieżania chodnika położonego przy naszej działce jest niezależna od tego, czy rzeczywiście użytkujemy ją i zamieszkujemy. Nawet, jeśli nasza posesja jest niezabudowana i w ogóle z niej nie korzystamy, mamy obowiązek dopilnować, aby chodnik, z którym graniczy był uprzątnięty.

Nie należy lekceważyć i zaniechać nałożonego na nas obowiązku związanego z odśnieżeniem chodnika. Za jego niedopełnienie grożą nam dosyć poważne sankcje. Niezastosowanie się do przepisów stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny do 1500 zł lub naganą, zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń. Dodatkowo, w sytuacji wypadku mającego miejsce na nieodśnieżonym chodniku przylegającym do terenu naszej działki, który spowoduje uszczerbek na zdrowiu, poszkodowana osoba ma prawo domagać się odszkodowania od właściciela posesji. Wówczas, na mocy kodeksu karnego, zostajemy obarczeni winą za zdarzenie i spada na nas obowiązek zadośćuczynienia. Jednak niekiedy nawet uprzątnięcie chodnika nie gwarantuje, że nikt nie pośliźnie się na sąsiadującym chodniku. Aby ustrzec się przed konsekwencjami, można wykupić ubezpieczenie OC nieruchomości. Taka polisa wyniesie nas jedynie kilkadziesiąt złotych rocznie, a w razie potrzeby pokryje ewentualne koszty odszkodowania.

Wiele kwestii związanych z obowiązkiem odśnieżania chodników wywołuje wątpliwości, ponieważ ustawa nie wyjaśnia pewnych szczegółów, więc nie zawsze wiadomo, w jaki sposób odczytywać treść przepisu. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim sposobu, w jaki należy odśnieżać chodnik, gdzie składować uprzątnięty śnieg i co zrobić, kiedy niemożliwe jest całkowite usunięcie lodu pokrywającego chodnik.

Eksperci uważają, że w praktyce powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem i interpretować ustawę funkcjonalnie. Przy odśnieżaniu chodnika musimy zwrócić uwagę na to, by uprzątnięty śnieg umieścić w takim miejscu, aby piesi mieli możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się. Odgarnięty śnieg możemy składować na jednej części chodnika, ale musimy pozostawić tyle miejsca, aby zalegające zaspy nie utrudniały bezpiecznego przemieszczania się. Odgarnięty śnieg nie może też znaleźć się na ulicy.

Rozporządzenie nakazuje nam oczyścić chodnik ze śniegu i lodu tak, aby doprowadzić go do stanu pierwotnego. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, na przykład, kiedy na nawierzchni zalega warstwa lodu, której nie sposób usunąć ze względu na długotrwale utrzymujące się ujemne temperatury. W takiej sytuacji właściciel sąsiadującej z chodnikiem działki ma obowiązek podjąć działania, które maksymalnie zwiększą bezpieczeństwo poruszania się w danym miejscu. W tym celu należy na przykład posypać chodnik piaskiem.

Właściciele nieruchomości są również zobowiązani do odśnieżania dachu, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Kwestię tę reguluje art. 61 prawa budowlanego, w myśl którego powinniśmy usunąć zalegający na dachu śnieg w sytuacji, gdy jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo podczas użytkowania budynku, zwłaszcza, jeśli chodzi o obiekty publiczne (sklepy, usługi, restauracje itp.).

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i użytkownikom budynków jest niezwykle istotną sprawą zwłaszcza zimą, kiedy łatwo ucierpieć na przykład podczas zwykłego spaceru po śliskiej nawierzchni, dlatego tej zimy zadbajmy o stan chodników przylegających do naszych działek.


Domowy.pl - szeroki wybór projektów domów


 • Ogrodzenie z pomysłem

  Wysmakowane, wykorzystujące ozdobne detale czy proste i nowoczesne? Styl, w jakim utrzymane będzie ogrodzenie, powinien uwzględniać zarówno architekturę budynku, jak i charakter działki. Dostępne na rynku rozwiązania pozwalają na wybór zabezpieczenia terenu spełniającego nawet najbardziej wyszukane gusta odbiorców. Jego poszczególne elementy mogą być w pełni zindywidualizowane i wykonane na "wymiar", co (...)

  Czytaj dalej »
 • Zmiana wystroju mieszkania

  Powodów do przeprowadzenia remontu po wakacjach jest wiele. Dłuższe wieczory częściej zatrzymują nas w domu, dzięki czemu mamy więcej wolnego czasu na przemyślenia o zmianach w naszych wnętrzach. Łatwiej też jest przeprowadzić remont, gdy nasze pociechy wychodzą do szkoły. Mamy większe pole manewru również w sklepach: wakacje dobiegły końca, więc mniej czasu poświęcimy na stanie w kolejkach po materiały (...)

  Czytaj dalej »
 • NOWY WYMIAR HIGIENY

  Montaż automatycznej deski myjącej to nie tylko wprowadzenie do przestrzeni niebanalnego gadżetu, ale przede wszystkim urządzenia ułatwiającego zachowanie higieny przez wszystkich użytkowników toalety. Dzięki coraz większej dostępności tego typu sprzętów, ich cena również przestała być zaporowa – najprostszy model można kupić już za niespełna 400 złotych, z kolei najbardziej zaawansowana (...)

  Czytaj dalej »
 • ECO-OSZCZĘDNY I BEZPIECZNY DOM

  Spośród wszystkich elementów domu, które mają wpływ na zużycie energii, szczególną uwagę warto zwrócić na dwa: oświetlenie oraz ogrzewanie. Są to instalacje użytkowe i właśnie to, jak z nich korzystamy, rzutuje na ich energooszczędność. Na szczęście istnieją bardzo wygodne sposoby, by zarządzanie światłem czy temperaturą w naszym domu było równocześnie ekologiczne i (...)

  Czytaj dalej »
 • Pianka Rebond

      Czym jest pianka Rebond i jakie są jej zastosowania? Ekologicznie, wszechstronnie, komfortowo – to aż nadto, aby osiągnąć sukces. Rebond to nowa propozycja dla przemysłu meblarskiego, tapicerskiego i nie tylko. Popularność elastycznej poliuretanowej pianki wtórnie spienionej Rebond dorównuje innym sztandarowym produktom firmy Organika.   Nowatorstwo produktu (...)

  Czytaj dalej »

www.lubdom.targi.lublin.pl

Dom

Najcześciej czytane


Newsletter

Zamów bezpłatny newsletter

    Zapisz się »


Współpraca
blueskypolska
lubdom
vivaogrod
minwax
solar
gepetto
HomeKONCEPT
briggsandstatton
meblepl
norlys
miker
design
korner
damixa
kominki
spf
homedays
casada
telerzeikubki
pikbijou
golden
baumart
drewdar
optimal
hydrosan
tk-lighting
Nicol
radox
klafs
z500
Lumina-Deco
Km studio
kwazar
sofy24
Lirene
abb
intellio
eccelent
blue-s
hotelodyssey
USPA
BioBidet
libella
happygift
kominflex
Vista Bella
maridex
arm poprostu lozka
afb
mtm_ostroda
marbetstyle
elkamino
a-z-decor
aranzacje_targi
Guido
BeBeauty
tendina
BranQ
Home Decor
Swiatlo
Pracownia Malarska Art-Emi
First BIKE
Zona Design
Targi Lipskie
Designers' Open
Aquaphor
Husqvarna
estelia
meble24
whamaku
festiwal wnętrz
ID Point
Beds.pl

Living Room to ekskluzywny magazyn podejmujący tematy związane z wnętrzarstwem, w którym radzimy jak stylowo urządzić mieszkanie lub dom i gustownie je udekorować. Na łamach magazynu prezentujemy piękne, oryginalne aranżacje autorstwa uznanych architektów oraz relacje z polskich i międzynarodowych imprez branżowych.

Decoration & Design prezentuje najnowsze trendy we wzornictwie, architekturze oraz wnętrzarstwie, a także relacje z najważniejszych wydarzeń związanych ze światem designu. W magazynie nie brakuje prezentacji stylowych mebli, sprzętów, wnętrz mieszkalnych oraz samochodów. Architektura oraz design jeszcze nigdy nie były podane w tak przystępnej formie!

Dom Idealny, tajemniczy ogród i kwiaty. Podpowie na jakie kwestie należy zwrócić uwagę podczas projektowania, budowy i wykończenia domu oraz jak sprawić, żeby każdy z etapów przebiegał bezproblemowo. Proponujemy również ciekawe projekty budynków i ogrodów, a także porady pozwalające uniknąć błędów podczas remontowania czy przebudowy.

Comfort Life to magazyn poświęcony lifestylowi, z którego dowiesz się o współczesnych trendach w dziedzinie technologii, motoryzacji, mody, sportu i turystyki. Nasz tytuł to także przewodnik po rynku dóbr luksusowych – pokazujemy najlepsze marki, trendy i nowinki.


Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Media Creations. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Media Creations. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.