Prawo a natura

Kiedy późną jesienią temperatura na zewnątrz coraz bardziej się obniża, możemy zacząć przygotowywać się na pierwsze opady śniegu. Pojawienie się białego puchu często wprawia w zakłopotanie wielu posiadaczy posesji. Jego przyczyną są wątpliwości dotyczące obowiązku odśnieżania. Kwestię tę regulują odpowiednie rozporządzenia, którymi zapoznać się powinien każdy właściciel nieruchomości.

 

Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku (art. 5 ust. 1 pkt 4) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników biegnących wzdłuż posesji, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek odśnieżania zostaje natomiast zdjęty w sytuacji, gdy posesja sąsiaduje z chodnikiem, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, a także w przypadku, kiedy ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni. Wówczas obowiązek przejmuje gmina.

 

 

Co w przypadku, gdy droga sąsiadująca z naszą posesją nie posiada chodnika? W takiej sytuacji obowiązek odśnieżania również nas nie omija. Pomimo że chodnik nie istnieje, to pas biegnący przy krawędzi drogi uznać należy za ciąg pieszy, który musimy uprzątnąć ze śniegu i lodu tak, by umożliwiał bezpieczne przemieszczanie się.

 

Analizując treść ustawy o obowiązku utrzymania czystości i porządku w gminach, należy zwrócić uwagę na to, jak definiowany jest właściciel nieruchomości. Według odrębnego przepisu za właściciela nieruchomości uważa się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu (np. wspólnoty mieszkaniowe), a także inne podmioty władające nieruchomością. Warto przy tym pamiętać, że konieczność odśnieżania chodnika położonego przy naszej działce jest niezależna od tego, czy rzeczywiście użytkujemy ją i zamieszkujemy. Nawet, jeśli nasza posesja jest niezabudowana i w ogóle z niej nie korzystamy, mamy obowiązek dopilnować, aby chodnik, z którym graniczy był uprzątnięty.

 

 

Nie należy lekceważyć i zaniechać nałożonego na nas obowiązku związanego z odśnieżeniem chodnika. Za jego niedopełnienie grożą nam dosyć poważne sankcje. Niezastosowanie się do przepisów stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny do 1500 zł lub naganą, zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń. Dodatkowo, w sytuacji wypadku mającego miejsce na nieodśnieżonym chodniku przylegającym do terenu naszej działki, który spowoduje uszczerbek na zdrowiu, poszkodowana osoba ma prawo domagać się odszkodowania od właściciela posesji. Wówczas, na mocy kodeksu karnego, zostajemy obarczeni winą za zdarzenie i spada na nas obowiązek zadośćuczynienia. Jednak niekiedy nawet uprzątnięcie chodnika nie gwarantuje, że nikt nie pośliźnie się na sąsiadującym chodniku. Aby ustrzec się przed konsekwencjami, można wykupić ubezpieczenie OC nieruchomości. Taka polisa wyniesie nas jedynie kilkadziesiąt złotych rocznie, a w razie potrzeby pokryje ewentualne koszty odszkodowania.

 

Wiele kwestii związanych z obowiązkiem odśnieżania chodników wywołuje wątpliwości, ponieważ ustawa nie wyjaśnia pewnych szczegółów, więc nie zawsze wiadomo, w jaki sposób odczytywać treść przepisu. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim sposobu, w jaki należy odśnieżać chodnik, gdzie składować uprzątnięty śnieg i co zrobić, kiedy niemożliwe jest całkowite usunięcie lodu pokrywającego chodnik.

 

Eksperci uważają, że w praktyce powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem i interpretować ustawę funkcjonalnie. Przy odśnieżaniu chodnika musimy zwrócić uwagę na to, by uprzątnięty śnieg umieścić w takim miejscu, aby piesi mieli możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się. Odgarnięty śnieg możemy składować na jednej części chodnika, ale musimy pozostawić tyle miejsca, aby zalegające zaspy nie utrudniały bezpiecznego przemieszczania się. Odgarnięty śnieg nie może też znaleźć się na ulicy.

 

 

Rozporządzenie nakazuje nam oczyścić chodnik ze śniegu i lodu tak, aby doprowadzić go do stanu pierwotnego. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, na przykład, kiedy na nawierzchni zalega warstwa lodu, której nie sposób usunąć ze względu na długotrwale utrzymujące się ujemne temperatury. W takiej sytuacji właściciel sąsiadującej z chodnikiem działki ma obowiązek podjąć działania, które maksymalnie zwiększą bezpieczeństwo poruszania się w danym miejscu. W tym celu należy na przykład posypać chodnik piaskiem.

 

Właściciele nieruchomości są również zobowiązani do odśnieżania dachu, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Kwestię tę reguluje art. 61 prawa budowlanego, w myśl którego powinniśmy usunąć zalegający na dachu śnieg w sytuacji, gdy jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo podczas użytkowania budynku, zwłaszcza, jeśli chodzi o obiekty publiczne (sklepy, usługi, restauracje itp.).

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i użytkownikom budynków jest niezwykle istotną sprawą zwłaszcza zimą, kiedy łatwo ucierpieć na przykład podczas zwykłego spaceru po śliskiej nawierzchni, dlatego tej zimy zadbajmy o stan chodników przylegających do naszych działek.

Kiedy późną jesienią temperatura na zewnątrz coraz bardziej się obniża, możemy zacząć przygotowywać się na pierwsze opady śniegu. Pojawienie się białego puchu często wprawia w zakłopotanie wielu posiadaczy posesji. Jego przyczyną są wątpliwości dotyczące obowiązku odśnieżania. Kwestię tę regulują odpowiednie rozporządzenia, którymi zapoznać się powinien każdy właściciel nieruchomości.

 

Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku (art. 5 ust. 1 pkt 4) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników biegnących wzdłuż posesji, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek odśnieżania zostaje natomiast zdjęty w sytuacji, gdy posesja sąsiaduje z chodnikiem, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, a także w przypadku, kiedy ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni. Wówczas obowiązek przejmuje gmina.

Co w przypadku, gdy droga sąsiadująca z naszą posesją nie posiada chodnika? W takiej sytuacji obowiązek odśnieżania również nas nie omija. Pomimo że chodnik nie istnieje, to pas biegnący przy krawędzi drogi uznać należy za ciąg pieszy, który musimy uprzątnąć ze śniegu i lodu tak, by umożliwiał bezpieczne przemieszczanie się.

Analizując treść ustawy o obowiązku utrzymania czystości i porządku w gminach, należy zwrócić uwagę na to, jak definiowany jest właściciel nieruchomości. Według odrębnego przepisu za właściciela nieruchomości uważa się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu (np. wspólnoty mieszkaniowe), a także inne podmioty władające nieruchomością. Warto przy tym pamiętać, że konieczność odśnieżania chodnika położonego przy naszej działce jest niezależna od tego, czy rzeczywiście użytkujemy ją i zamieszkujemy. Nawet, jeśli nasza posesja jest niezabudowana i w ogóle z niej nie korzystamy, mamy obowiązek dopilnować, aby chodnik, z którym graniczy był uprzątnięty.

Nie należy lekceważyć i zaniechać nałożonego na nas obowiązku związanego z odśnieżeniem chodnika. Za jego niedopełnienie grożą nam dosyć poważne sankcje. Niezastosowanie się do przepisów stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny do 1500 zł lub naganą, zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń. Dodatkowo, w sytuacji wypadku mającego miejsce na nieodśnieżonym chodniku przylegającym do terenu naszej działki, który spowoduje uszczerbek na zdrowiu, poszkodowana osoba ma prawo domagać się odszkodowania od właściciela posesji. Wówczas, na mocy kodeksu karnego, zostajemy obarczeni winą za zdarzenie i spada na nas obowiązek zadośćuczynienia. Jednak niekiedy nawet uprzątnięcie chodnika nie gwarantuje, że nikt nie pośliźnie się na sąsiadującym chodniku. Aby ustrzec się przed konsekwencjami, można wykupić ubezpieczenie OC nieruchomości. Taka polisa wyniesie nas jedynie kilkadziesiąt złotych rocznie, a w razie potrzeby pokryje ewentualne koszty odszkodowania.

Wiele kwestii związanych z obowiązkiem odśnieżania chodników wywołuje wątpliwości, ponieważ ustawa nie wyjaśnia pewnych szczegółów, więc nie zawsze wiadomo, w jaki sposób odczytywać treść przepisu. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim sposobu, w jaki należy odśnieżać chodnik, gdzie składować uprzątnięty śnieg i co zrobić, kiedy niemożliwe jest całkowite usunięcie lodu pokrywającego chodnik.

Eksperci uważają, że w praktyce powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem i interpretować ustawę funkcjonalnie. Przy odśnieżaniu chodnika musimy zwrócić uwagę na to, by uprzątnięty śnieg umieścić w takim miejscu, aby piesi mieli możliwość swobodnego i bezpiecznego poruszania się. Odgarnięty śnieg możemy składować na jednej części chodnika, ale musimy pozostawić tyle miejsca, aby zalegające zaspy nie utrudniały bezpiecznego przemieszczania się. Odgarnięty śnieg nie może też znaleźć się na ulicy.

Rozporządzenie nakazuje nam oczyścić chodnik ze śniegu i lodu tak, aby doprowadzić go do stanu pierwotnego. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, na przykład, kiedy na nawierzchni zalega warstwa lodu, której nie sposób usunąć ze względu na długotrwale utrzymujące się ujemne temperatury. W takiej sytuacji właściciel sąsiadującej z chodnikiem działki ma obowiązek podjąć działania, które maksymalnie zwiększą bezpieczeństwo poruszania się w danym miejscu. W tym celu należy na przykład posypać chodnik piaskiem.

Właściciele nieruchomości są również zobowiązani do odśnieżania dachu, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Kwestię tę reguluje art. 61 prawa budowlanego, w myśl którego powinniśmy usunąć zalegający na dachu śnieg w sytuacji, gdy jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo podczas użytkowania budynku, zwłaszcza, jeśli chodzi o obiekty publiczne (sklepy, usługi, restauracje itp.).

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i użytkownikom budynków jest niezwykle istotną sprawą zwłaszcza zimą, kiedy łatwo ucierpieć na przykład podczas zwykłego spaceru po śliskiej nawierzchni, dlatego tej zimy zadbajmy o stan chodników przylegających do naszych działek.


Domowy.pl - szeroki wybór projektów domów


 • INSTALACJE ON TOUR wystartowały w Katowicach!

  W miniony piątek (12 maja) w Katowicach wystartowały Instalacje On Tour, czyli eliminacje do Mistrzostw Polski Instalatorów (MPI 2018). W tym roku zmieniła się formuła zawodów: manualne stojaki instalacyjne zostały zamienione na wirtualną grę.   Konkursowe zadanie polega na zainstalowaniu przy pomocy dżojstika szeregu produktów w wirtualnym domu wyposażonym w konkretne instalacje. W Katowicach najlepiej z (...)

  Czytaj dalej »
 • Energooszczędność w standardzie

  W 2017 roku oferta okien FTP-V wzbogacona została o superenergooszczędny, dwukomorowy pakiet szybowy U4. Dzięki zastosowaniu nowego pakietu szybowego uzyskano współczynnik Uw okna o wartości 1,1 W/m2K, który spełnia warunki techniczne na 2021 rok.Wysoka jakośćFAKRO FTP-V U4 to bogato wyposażone okna klasy PROFI. Okna tej klasy na rynku wyróżniają się wysoką jakością wykonania oraz bardzo dobrymi parametrami (...)

  Czytaj dalej »
 • INSTALACJE ON TOUR 2017

  INSTALACJE ON TOUR, czyli eliminacje do Mistrzostw Polski Instalatorów (MPI), do połowy września zostaną rozegrane w 15-stu miastach Polski m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Konkursowe zadanie polegać będzie na wykonaniu, w jak najkrótszym czasie, szeregu czynności na wirtualnym modelu instalacji. – W każdej lokalizacji trójka najlepszych instalatorów otrzyma nagrody (...)

  Czytaj dalej »
 • FAKRO stawia na energooszczędność i ekologię

  FAKRO – wicelider na światowym rynku okien dachowych i schodów strychowych – dbając o każdy detal swoich innowacyjnych rozwiązań, nie pomija tak ważnego aspektu, jakim jest ekologia. Producent skupia się przede wszystkim na świadomym działaniu na rzecz ochrony środowiska. Zarówno produkty FAKRO, jak i proces ich produkcji, są energooszczędne i ekologiczne. Ekologiczna postawa wyraża się także poprzez (...)

  Czytaj dalej »
 • Czyszczenie i regulacja wentylacji i klimatyzacji

  Konserwacja instalacji wentylacyjnych jest niezwykle istotna dla bezpieczeństwa domowników. Klimatyzacja i wentylacja mechaniczna (często z rekuperatorem) to systemy, które, podobnie jak samochód po przejechaniu określonej liczby kilometrów, wymagają gruntownego przeglądu. Warto dokonać oględzin instalacji, jeśli usłyszymy jej głośniejszą pracę czy zauważymy wkraplającą się na oknach wodę. Regulacja (...)

  Czytaj dalej »

https://www.youtube.com/watch?v=erhc2qbbokE&t=14s

Dom

Najcześciej czytane


Newsletter

Zamów bezpłatny newsletter

    Zapisz się »

http://antiquebeauty.eu/promocje/?utm_source=livingroom&utm_campaign=living-room&utm_medium=email

Współpraca
reiker
proservice
blueskypolska
lubdom
vivaogrod
minwax
solar
HomeKONCEPT
briggsandstatton
meblepl
norlys
design
korner
damixa
homedays
pikbijou
tk-lighting
Nicol
z500
Lumina-Deco
Km studio
kwazar
sofy24
Lirene
eccelent
USPA
BioBidet
kominflex
Vista Bella
maridex
afb
mtm_ostroda
elkamino
aranzacje_targi
Home Decor
Swiatlo
Pracownia Malarska Art-Emi
Zona Design
Targi Lipskie
Designers' Open
Husqvarna
estelia
meble24
whamaku
festiwal wnętrz

Living Room to ekskluzywny magazyn podejmujący tematy związane z wnętrzarstwem, w którym radzimy jak stylowo urządzić mieszkanie lub dom i gustownie je udekorować. Na łamach magazynu prezentujemy piękne, oryginalne aranżacje autorstwa uznanych architektów oraz relacje z polskich i międzynarodowych imprez branżowych.

Decoration & Design prezentuje najnowsze trendy we wzornictwie, architekturze oraz wnętrzarstwie, a także relacje z najważniejszych wydarzeń związanych ze światem designu. W magazynie nie brakuje prezentacji stylowych mebli, sprzętów, wnętrz mieszkalnych oraz samochodów. Architektura oraz design jeszcze nigdy nie były podane w tak przystępnej formie!

Dom Idealny, tajemniczy ogród i kwiaty. Podpowie na jakie kwestie należy zwrócić uwagę podczas projektowania, budowy i wykończenia domu oraz jak sprawić, żeby każdy z etapów przebiegał bezproblemowo. Proponujemy również ciekawe projekty budynków i ogrodów, a także porady pozwalające uniknąć błędów podczas remontowania czy przebudowy.

Comfort Life to magazyn poświęcony lifestylowi, z którego dowiesz się o współczesnych trendach w dziedzinie technologii, motoryzacji, mody, sportu i turystyki. Nasz tytuł to także przewodnik po rynku dóbr luksusowych – pokazujemy najlepsze marki, trendy i nowinki.


Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Media Creations. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Media Creations. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.